loading

Νέα & Ανακοινώσεις

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γενικής Παιδείας)

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ.

Κεφάλαιο 1: Άνθρωπος και Υγεία

Ενότητα

1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου

1.2

1.2.1

1.2.2

Μικροοργανισμοί

Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών

(εκτός ο «Πολλαπλασιασμός των ιών»)

Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων

μικροοργανισμών

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού - Βασικές αρχές ανοσίας

Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας

Μηχανισμοί ειδικής άμυνας - Ανοσία

Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)

1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό

Κεφάλαιο 2: Άνθρωπος και Περιβάλλον

2.1

2.1.1

Η έννοια του οικοσυστήματος

Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων

2.2

2.2.1

2.2.2

Ροή Ενέργειας

Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα

Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Βιογεωχημικοί κύκλοι

Ο κύκλος του άνθρακα

Ο κύκλος του αζώτου

Ο κύκλος του νερού

2.4.3

2.4.4

Ερημοποίηση

Ρύπανση (εκτός: Ρύπανση του εδάφους και Ηχορρύπανση)

Κεφάλαιο 3: Εξέλιξη

3.1

3.1.1

3.1.2

Εισαγωγή

Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη

Η θεωρία του Λαμάρκ

3.1.3

3.1.4

3.1.5

Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής

Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής

Η φυσική επιλογή εν δράσει

3.2

3.2.1

Η σύγχρονη σύνθεση

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.5

3.4.6

3.4.7

Η εξέλιξη του ανθρώπου

Το γενεαλογικό μας δέντρο

Η εμφάνιση των Θηλαστικών και των Πρωτευόντων

Τα χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων

Η εμφάνιση των Ανθρωπιδών

Οι πρώτοι άνθρωποι

Μόνο το απόσπασμα «Όπως σε κάθε βιολογικό είδος με μεγάλη εξάπλωση, … στη

συχνότητα εμφάνισης των αλληλόμορφων».

Σημείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών,ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Γενικής Παιδείας)

Από το βιβλίο “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής”

της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.ά.

Κεφάλαιο 1 Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 1.1. Συναρτήσεις.

Παρ. 1.2. Η έννοια της παραγώγου.

Παρ. 1.3. Παράγωγος συνάρτησης.

Παρ. 1.4. Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτή-

ριο της 2ης παραγώγου.

Κεφάλαιο 2 Στατιστική

Παρ. 2.1 Βασικές έννοιες

Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς

την υποπαράγραφο «Κλάσεις άνισου πλάτους».

Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υπο-

παραγράφους «Εκατοστημόρια», “Επικρατούσα τιμή” και

«Ενδοτεταρτημοριακό εύρος».

Κεφάλαιο 3 Πιθανότητες

Παρ. 3.1 Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα.

Παρ. 3.2 Έννοια της Πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

ΙΣΤΟΡΙΑ (Γενικής Παιδείας)

Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)» της Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου και Δ’ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου,

των Ιωάννη Κολιόπουλου, Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νημά, Χάριτος Σχολινάκη - Χελιώτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙ-

ΩΝΑ (1815-1871)

1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815)

Τεύχος Β’ 2894/12.09.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30589

2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη

3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821- Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:

• Οργάνωση και έκρηξη της Επανάστασης,

• Η επανάσταση στις Ηγεμονίες,

• Η εδραίωση της επανάστασης,

• Οι πρώτες αντιδράσεις στην επανάσταση,

• Η εξέλιξη της Επανάστασης

4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881)

5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος

6. Η Βιομηχανική Επανάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914)

1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας

3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας

4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

1. Η δεκαετία 1920-1930

2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930)

3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της

4. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Ο Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ: 2. Η επικράτηση της Γερμανίας στην ηπειρωτική Ευρώπη και η επέκταση του πολέμου (1939-1942)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

     Μοιραστείτε το άρθρο στο: