loading

Νέα & Ανακοινώσεις

Διάταξη , σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων παλαιοτέρων ετών που θα διεκδικήσουν το 10% των θέσεων για τα ΑΕΙ, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα  ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες,περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «σκούπα» του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού  Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση στη Βουλή.

Το Σχέδιο Νόμου επειδή έχει την ένδειξη του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ θα συζητηθεί σε τρεις συνεδριάσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής τη Δευτέρα και Τρίτη και την Πέμπτη θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πατήστε εδώ για να  δείτε  το Σχέδιο Νόμου

Ειδικότερα η διάταξη έχει  ως εξής:

4. α)  Η παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως  τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4342/2015 (Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής:

«33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ, μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα  ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον αριθμού εισακτέων και μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετασχόντες στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά  επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία».

β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄193), η φράση «,που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε.» αντικαθίσταται από τη φράση «,που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην περ.γγ΄ της υποπαρ.Α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4186/2013».

6. α) Στην κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών που προβλέπεται στην υποπεριπτ. iv΄ της περιπτ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (Α΄ 188), όπως ισχύει,  υπάγονται και οι απόφοιτοι των ξένων σχολείων που εδρεύουν και λειτουργούν νομίμως στην ημεδαπή,  εφόσον σωρευτικώς: αα) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή, ββ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και γγ) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει  δυνατότητα εισαγωγής σε Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθούν τα εν λόγω ξένα σχολεία.

β)  Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.

7.  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τους εισακτέους με την ως άνω ειδική κατηγορία των ακαδημαϊκών ετών 2016-17 και εφεξής».

8. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (152 Α’), μετά τις λέξεις « ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», προστίθενται οι λέξεις «ή με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013».

9. Το πρώτο εδάφιο της περιπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 422) αντικαθίσταται ως εξής:

« γ) Μέχρι δέκα (10) μέλη ΕΠ/ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Σχολικούς Συμβούλους κλάδων σχετικών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ή καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

https://www.esos.gr/arthra/48803/panelladikes-2017ti-tha-ishysei-gia-10    Μοιραστείτε το άρθρο στο: